Публікації


1.  Бузько В. Л. Електромагнітна теорія в курсі фізики 11-го класу / В. Л. Бузько, М. І. Садовий // Методичні особливості викладання фізики на сучасному етапі / Збірник матеріалів II міжвузівської науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 22-23 березня 1996 року.  Кіровоград, 1996. ч. I, II. (ч.I) 162 с.
2.   Бузько В. Л. Творець теорії нестаціонарного Всесвіту / В. Л. Бузько // Освітянське слово, №10,2005
3.   Бузько В. Л. Міжпредметні зв'язки на уроках фізики. Методичний посібник /В. Л. Бузько. Кіровоград, 2008. 80 с.
4.   Бузько В. Л. Екологічне виховання на уроках фізики / В. Л. Бузько. – Кіровоград, 2008. 80 с.
5.   Бузько В. Л. Використання мультимедійних технологій для розвитку предметних компетенцій учнів на уроках фізики / В. Л. Бузько, С. П. Величко // . Фізика. Нові технології навчанняЗбірник наукових праць студентів і молодих науковців Випуск 7. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2009. – 158 с.
6.   Бузько В. Л. Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі навчання фізики / В. Л. Бузько, С.П.Величко / Наукові записки. – Випуск 82.Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.2009. – Частина I. – 328 с.
7.     Бузько В. Л. До витоків ракетобудування / В. Л. Бузько, С. П. Величко / Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Фізико-технічна і фізична освіта у гуманістичній парадигмі” (м. Керч, 10-13 вересня 2009 року) / Ред. кол.; наук. ред. Т. М. Попова.  Керч: РВВ КДМТУ, 2009.  219 с.
8.      Бузько В. Л. Інтеграція знань з фізики і біології у процесі вивчення електромагнітних явищ у 9-му класі загальноосвітньої школи / В. Л. Бузько, С. П. Величко / Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред) та ін.].  Кам’янець - Подільський: Кам’янець - Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009.  Вип. 15: Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання.  352 с.
9.       Бузько В. Л. Інтеграція природничих знань при вивченні поняття дифузії / В. Л. Бузько / Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред) та ін.].  Кам’янець – Подільський: Кам’янець - Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009.  Вип. 15: Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання.  352 с.
10.    Бузько В. Л. Аспекти використання інформаційних технологій у процесі навчання фізики / В. Л. Бузько / Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції Інноваційні технології навчання обдарованої молоді” / АПН України, Інститут обдарованої дитини АПН України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України,02-03 грудня 2009 року, м. Київ
11.    Бузько В. Л. Атмосферний тиск та його вимірювання / В. Л. Бузько /Науково-методичний журнал Фізика в школах України, грудень 2009 р.
12.    Бузько В. Л. Опорні конспекти з фізики для 8 класу Теплові явища” / В. Л. Бузько Кіровоград, 2009.  16 с.
13.    Бузько В.Л. Видатні діячі в галузі фізики і техніки Кіровоградщини : [посіб. для вчит. фізики та астрономії] / В.Л. Бузько. – Кіровоград : ФО-П Александрова М.В., 2010. – 116 с. 
14.    Бузько В.Л. Екологічне виховання в позакласній роботі з фізики. – Кіровоград, 2010. – 40с. Випуск I.
15.    Бузько В.Л. Екологічне виховання в позакласній роботі з фізики. – Кіровоград, 2010. – 24с. Випуск II.
16.    Бузько В. Л. Активізація навчально-пізнавальної діяльності у процесі навчання фізики в умовах профільного навчання / В. Л. Бузько, С. П. Величко / Наукові записки.  Випуск 90.  Серія: Педагогічні науки.  Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010.  350 с.)
17.    Бузько В. Л. Використання аналогій для підвищення ефективності вивчення фізики в загальноосвітній школі / В. Л. Бузько / Наукові записки.  Випуск 1. — Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти.  Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.  2011.  152 с.
18.    Бузько В. Л. Використання аналогій для підвищення ефективності вивчення фізики в загальноосвітній школі / В. Л. Бузько / Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю фізико-математичного факультету.  Кіровоград: Лисенко С. В., 2010.  182 с. (тези)
19.    Бузько В. Л. Ігрова технологія як засіб реалізації особистісно-орієнтованого підходу в навчальному процесі з фізики в умовах профільного навчання / В. Л. Бузько / Матеріали науково-практичного семінару Структура особистості обдарованої дитини у віковому вимірі 20 жовтня 2010 р. м. Київ (Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України)
20.    Бузько В. Л. Розвиток творчих здібностей обдарованих дітей в ЗНЗ гуманітарного профілю на уроках англійської мови, інформатики, фізики / В. Л. Бузько, А. В. Бонк, А. А. Залевська / Матеріали круглого столу Актуальні питання, проблеми та перспективи залучення громадських організацій до підтримки обдарованих дітей та молоді в сучасному інформаційному просторі, який відбувся 16 лютого 2011 року з ініціативи Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України (у рамках проведення чотирнадцятої міжнародної виставки навчальних закладів Сучасна освіта в Україні – 2011). Київ, 2011 р. — 47 с.
21.    Бузько В. Л. Інтеграція природничих знань учнів в процесі вивчення молекулярної фізики в загальноосвітній школі / В. Л. Бузько / Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали Міжнародної VII (XVII) науково-практичної конференції, м. Кіровоград 20-21 травня 2011 року./Відпов. ред.: С. П. Величко.  Кіровоград, ТОВ, 2011 рік,  188 с. (Тези) 
22.    Бузько В. Л. Інтеграція природничих знань учнів у процесі вивчення молекулярної фізики в загальноосвітній школі / В. Л. Бузько / Наукові записки. — Випуск 2.  Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологчної освіти.  Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.  2011. 202 с.
23.    Бузько В. Л. Інтеграція знань з фізики і біології в процесі вивчення теплових явищ у 8-му класі загальноосвітньої школи / В. Л. Бузько, С. П. Величко, А. О. Усачова  Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ  2011: матеріали VII Міжнар. наук. – техн. конф., Севастополь, 26-30 квіт. 2011 р./М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп. нац. тех. ун-т; наук. ред. С.Ф.Барановський  Севастополь: СевНТУ, 2011.  406 с.
24.    Бузько В. Л. Змочування. Капілярні явища / В. Л. Бузько /Науково-методичний журнал Фізика в школах України, №10 (182)травень, 2011 р.
25.    Бузько В. Л. Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засіб розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання фізики / В. Л. Бузько / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Інформаційне суспільство: сучасні методи та технології навчання, що запланована в рамках святкування Днів Науки та відбулася 25 травня 2011року в м. Київ.  ІОД  2011.  162 с.
26.    Бузько В. Л. Розв’язування задач як засіб інтеграції природничих знань в процесі вивчення фізики в загальноосвітній школі / В. Л. Бузько / Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред) та ін.].  Кам’янець – Подільський: Кам’янець - Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011.  Вип. 17: Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія.  330 с.
27.    Бузько В. Л. Домашній експеримент в процесі вивчення фізики як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів / В. Л. Бузько / Освіта обдарованої та талановитої молоді  національна проблема. Матеріали Всеукраїнської конференції 1 грудня 2011р. Частина 1, м. Київ.  Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011  216 с.
28.    Бузько В. Л. Розв'язування задач міжпредметного характеру у процесі вивчення фізики як засіб формування пізнавального інтересу учнів. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://tdo.at.ua/publ/metodika_prepodavanija_estestvennonauchnykh_disciplin/metodika_prepodavanija/5-1-0-23  Заголовок з екрана.
29.    Бузько В. Л. Дидактичний матеріал для перевірки знань з фізики. 7 клас: посібник для учнів і вчителів / В. Л. Бузько; науковий редактор: проф. С. П. Величко. — Кіровоград: ФО-П Александрова М. В., 2012. — 136 с.
30.    Бузько В. Л. Розвиток пізнавального інтересу учнів при вивченні теми Електричний струм у різних середовищах у 9-му класі / В. Л. Бузько, С. П. Величко. —Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск Х: в 3-х томах. — Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2012. — Т. 2: Теорія та методика навчання фізики. — 313 с.
31.    Бузько В. Л. Формування пізнавального інтересу учнів 7-го класу при виконанні експериментальних завдань в процесі вивчення фізики / В. Л. Бузько / Психолого-дидактичні засади формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей: матеріали Всеукр. наук-практ. конф (Кіровоград, 24-25 квітня 2012 р.) М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоградський обл. ін.-т післядипл. педагог. освіти ім. В. О.Сухомлинського.  Кіровоград: ТОВ ПОЛІМЕД-Сервіс, 2012.  136 с.
32.    Бузько В. Л. Розв’язування задач як засіб формування пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення фізики у 7-му класі / В. Л. Бузько / Актуальні проблеми і перспективи дидактики фізики. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-28 квітня 2012 р.  Черкаси, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012.  124 с.
33.    Бузько В. Л. Аналіз стану формування в учнів 7-го класу пізнавального інтересу до вивчення фізики / В. Л. Бузько / Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали Міжнародної VIII(XVIII) науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 27-28 квітня 2012 року. / Відповід. ред.: С. П. Величко  Кіровоград: ПП Ексклюзив-Систем, 2012.  168 с.
34.    Величко С. П. Реалізація наступності фізичної освіти учнів в основній школі на основі інтеграції знань про фізичні поняття / С. П. Величко, В. Л. Бузько /Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ – 2012: матерiали VIII Міжнар. наук.-техн. конф., Севастополь, 23–27 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молодi та спорту України, Севастоп. нац. тех. ун-т; наук. ред. С.Ф. Барановський. — Севастополь: СевНТУ, 2012. — 346 с.
35.    Бузько В. Л. Експериментальні дослідження стану формування в учнів 7-го класу пізнавального інтересу до вивчення фізики / В. Л. Бузько / Наукові записки. —  Випуск 108 — Серія: Педагогічні науки. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. — Частина 2. — 288 с.
36.    Бузько В. Л. Використання методу проектів як засіб розвитку пізнавального інтересу учнів основної школи до фізики Інтернет - конференція Методологічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі за програмою «Intel ® Навчання для майбутнього»” http://timso.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog2012/title-88
37.    Бузько В. Л. Інтегрований семінар з фізики та біології Світлові явища в живій і неживій природі / В. Л. Бузько // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал.  2012.  N 1.  С. 2-8.
38.    Бузько В. Л. Дидактичний матеріал для перевірки знань з фізики. 8 клас: посібник для учнів і вчителів / В. Л. Бузько; науковий редактор: проф. С. П. Величко. — Кіровоград: ФО-П Александрова М. В., 2012. — 184 с.
39.    Бузько В. Л. Формування пізнавального інтересу учнів 7-го класу при виконанні експериментальних завдань в процесі вивчення фізики / В. Л. Бузько // Педагогічний вісник. — 2012. — №2-3(22-23) — 238 с. (С.119-123)
40.    Бузько  В. Л. Дидактичний матеріал для перевірки знань з фізики. 9 клас, частина I / В. Л. Бузько; науковий редактор: проф. С. П. Величко. — Кіровоград: ФО-П Александрова М. В., 2012.— 72 с.
41.      Мєняйлов С. М. Використання зворотного зв'язку для модернізації засобів та технологій навчання фізики / С. М. Мєняйлов, А. Г. Бовтрук, В. Л. Бузько // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі”. Укладач: Шарко В. Д. — Херсон: Грінь Д. С, 2012. — 252 с.
42.     Бузько В. Л. Використання інформаційних технологій для формування пізнавального інтересу до фізики учнів основної школи. / В. Л. Бузько  // „ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2012”, восьма міжнародна науково-практична конференція ІОН-2012, 1-5 жовтня, 2012: Збірник праць. — Вінниця : ВНТУ, 2012—262 с.
43.    Мєняйлов С. М. Зворотний зв'язок як метод модернізації засобів та технологій навчання фізики / С. М. Мєняйлов, А. Г. Бовтрук, В. Л. Бузько // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.  Випуск 34: збірник наукових праць / за ред. проф. В. Д. Сиротюка. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. — 194 с.
44.    Бузько  В. Л. Дидактичний матеріал для перевірки знань з фізики. 9 клас, частина II / В. Л. Бузько; науковий редактор: проф. С. П. Величко. — Кіровоград: ФО-П Александрова М. В., 2012.— 84 с. (+електронний додаток) 
                   
 45.  Бузько В. Л. Перевірка результативності методичної моделі наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів основної школи / В. Л. Бузько / Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред) та ін.].  Кам’янець – Подільський: Кам’янець - Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.  Вип. 18: Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – 253 с. (С. 151-155)
46. Бузько В. Л. Експериментальні завдання як ефективний засіб формування пізнавальних інтересів учнів на уроках фізики. / В. Л. Бузько. // Наукові записки Малої академії наук: (збірник наукових праць). К.: ТОВ „Праймдрук”. — 2012. —  288 с.  — (Серія: Педагогічні науки, вип. 2). С. 126 — 134.
47.   Бузько В. Л. Дидактичний матеріал для перевірки знань з природознавства. 5 клас / В. Л. Бузько; науковий редактор: проф. С. П. Величко. — Кіровоград: ПП Ексклюзив-Систем”, 2013. — 52 с.


48. Бузько В. Л. Тесты к урокам физики (7-9 класс) (на украинском языке) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98661937 — 06.04.2013. Заголовок с экрана
49. Бузько В. Л. Навчально-дослідницька діяльність учнів при вивченні природознавства та фізики як засіб реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики в основній школі./ В.Л. Бузько. // Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи: матеріали Всеукр. наук-практ. конф. (Кіровоград, 16-17 квітня 2013р.) / М-во освіти і науки України, Кіровоградський обл. ін.-т післядипл. педагог. освіти ім. В.О. Сухомлинського. — Кіровоград: ТОВ "ПОЛІМЕД-Сервіс", 2013. -176. - С. 22-24.
50.  Величко С. П. Створення проблемних ситуацій на уроках фізики в основній школі як засіб формування пізнавального інтересу учнів. / С. П. Величко, В. Л. Бузько / Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ – 2013: матерiали IХ Міжнар. наук.-техн. конф., Севастополь, 23–27 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Севастоп. нац. тех. ун-т; наук. ред. С.Ф. Барановський. — Севастополь: СевНТУ, 2013. — 252 с. —С. 212-214.
51.  Бузько В. Л. Аналіз дидактичного матеріалу для формування пізнавального інтересу до фізики учнів основної школи. / В. Л. Бузько / Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції, м. Кіровоград, 17-18 травня 2013 року. / Відповід. ред.: С.П.Величко  Кіровоград: ПП Ексклюзив-Систем, 2013.  212 с. — С. 79-81.
52. Бузько В. Л. Использование экспериментальных задач для формирования познавательного интереса учащихся к физике в основной школе. / В. Л. Бузько, С. П. Величко. — / Материалы XII Международной научно-методической конференции "Физическое образование: проблемы и перспективы развиия", посвященной 90-летию со дня рождения С. Е. Каменецкого. Часть 1. — М.: МПГУ, 2013. — 278 с. — С. 127-130.
53. Бузько Вікторія. Експертна оцінка дидактичного матеріалу для формування пізнавального інтересу до фізики учнів основної школи. / Вікторія Бузько. / — Наукові записки. —  Випуск 4 — Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. — 347 с. — С. 118-123.
54. Stepan Velychko. Integration of Knowledge of Nature Studies While Forming Cognitive interest to Physics in Secondary Schools. / Stepan Velycko, Victoria Buzko. / — Наукові записки. —  Випуск 4 — Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. — 300 с. — С. 86-91.
55. Величко С. П. Формування пізнавального інтересу учнів загальноосвітніх шкіл під час вивчення окремих розділів курсу фізики. / С. П. Величко, В. Л. Бузько. – IX Міжнародна конференція „Стратегія якості у промисловості і освіті” (31 травня – 7 червня 2013 р., Варна, Болгарія): Матеріали. У 3-х томах. Том II. Упорядники: Хохлова Т. С., Хохлов В. О.,                     Ступак Ю.О. – Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus. Специальный выпуск. – Дніпропетровськ-Варна, 2013. – 604 с. – С. 209-211.
56. Бузько В. Л. Развитие познавательного интереса учащихся основной школы к физике путем использования разных видов учебной деятельности. / В. Л. Бузько, С. П. Величко. // Актуальные проблемы естественных наук и их преподавания: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию МГУ имени А. А. Кулешова, 20-22 февраля 2013 г., г. Могилев, МГУ имени А. А. Кулешова / под общ. ред. Т. Ю. Герасимовой, Д. В. Киселевой. – Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2013, – 520 с. – С. 89-92
57. Бузько В. Л. Розвиток творчих здібностей учнів у процесі реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики. / В. Л. Бузько / Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред) та ін.].  Кам’янець – Подільський: Кам’янець - Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013.  Вип. 19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю. – 358 с. (С. 79-82).
58. Бузько В. Л. Ігрова діяльність як функціональна складова середовища вивчення фізики в основній школі. / В. Л. Бузько. //Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування і розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / – К., 2013. – 171 с. – С.37-39.
59.  Бузько В. Л. Проектна діяльність учнів основної школи як засіб формування пізнавального інтересу до фізики / В. Л. Бузько // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 109 (Серія: Педагогічні науки) / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів: ЧНПУ, 2013.  – с. 30-32.
60. Бузько В. Л. Розвиток творчих здібностей учнів у процесі реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики. / В. Л. Бузько / Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред) та ін.].  Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013.  Вип. 19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю. – 358 с.– С. 79-82.
61. Бузько В. Л. Ігрова діяльність як функціональна складова середовища вивчення фізики в основній школі. / В. Л. Бузько. // Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування і розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / – К., 2013. – 171 с. – С. 37-39.
Бузько В. Л. Розвиток пізнавального інтересу та творчих здібностей учнів з фізики. / В. Л. Бузько // Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред) та ін.].  Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013.  с. 276.  – С. 67-69.
62. Бузько В. Л. Наступність у формуванні інтересу учнів до фізики у початковій та основній школі / В. Л. Бузько, С. П. Величко // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.  Випуск 40: збірник наукових праць / за ред. проф. В. Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 309 с. – С. 26-32
63.Бузько В. Л. Преемственность в формировании интереса учащихся к физике в средней и вістей школе / В. Л. Бузько, С. П. Величко. — /Материалы IX международной научно-методической конференции «Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «Школа-университет»». Часть I. – Гомель, 14-15 нояб., 2013. – 249. – С. 42-46. тут
64. Бузько В. Л. Реалізація системного підходу у формуванні пізнавального інтересу до фізики в учнів початкової та основної школи під час вивчення окремих тем / В. Л. Бузько // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. — Зб. Статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 40. – Ч.4. — 196 с. — С. 8-17.
65. Stepan Velychko Integration of knowledge of nature studies as a means of forming cognitive interests while teaching Physics in secondary schools Stepan Velychko, Victoria Buzko, Viktor Matsyuk/ Lat. Am. J. Phys. Educ. Vol.7, No.2, June 2013. – С. 269-274 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lajpe.org/ (http://www.lajpe.org/index_jun13.html)
66. Бузько В. Л. Використання ІКТ для реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів основної школи. [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько. // Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2013) 26-27 листопада 2013 р. Київ, Україна. — Режим доступу:
67. Бузько В. Л. Ігрова діяльність як функціональна складова навчального середовища у вивченні фізики в основній школі / В. Л. Бузько, С. П. Величко. // Наукові записки Малої академії наук України : (збірник наукових праць). – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ». – 2013. – 240 с. – (Серія : Педагогічні науки, вип. 4).
68. Бузько В. Л. Формування пізнавального інтересу учнів у процесі реалізації допрофільної підготовки під час вивчення фізики у восьмому класу / В. Л. Бузько // Науково-практична інтернет-конференція «Науково-методичний супровід допрофільного і профільного навчання в умовах міста», 9-11.01.2014 р. [Електронний ресурс]  – Режим доступу: 
69. Бузько В. Л. Пропедевтика фізичних знань у початковій школі та під час вивчення природознавства як засіб формування пізнавального інтересу учнів до фізики / В. Л. Бузько // Наукові записки Малої академії наук. Серія : Педагогічні науки.  – 2013. – Вип. 3. – С. 113-120.
70. Бузько В. Л. Дидактичний матеріал для перевірки знань з природознавства. 5 клас : [навч. посіб. для учнів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. – [2-е вид.]. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – 56 с.
71. Бузько В. Л. Дидактичний матеріал для перевірки знань з фізики. 7 клас : [навч. посіб. для учнів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. – [2-е вид.]. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – 136 с.
72. Бузько В. Л. Дидактичний матеріал для перевірки знань з фізики. 8 клас : [навч. посіб. для учнів] / В. Л. Бузько, С.П. Величко. – [2-е вид.]. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – 184 с.
73. Бузько В. Л. Дидактичний матеріал для перевірки знань з фізики. 9 клас : [навч. посіб. для учнів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. – [2-е вид.]. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – 152 с.
74. Бузько В. Л. Формуємо пізнавальний інтерес учнів засобами ІКТ / В.Л. Бузько // Інформатика : всеукр. газ. для вчителів інф-ки. – 2014. – № 1. – С. 30-35.
75. Бузько В.Л. Реалізація наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів початкової та основної школи: [метод. рек. для вчителів] / В.Л. Бузько. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем», 2014. – 68 с.
76. Бузько В. Л. Реалізація наступності та принципу історизму фізичної освіти та патріотичного виховання учнів в основній школі / В. Л. Бузько // Пам'ятки науки і техніки Кіровоградщини: Матеріали ІІ обласних пам'яткознавчих студій імені Євгенії Чабаненко, 19-20 верес. 2013 року / за ред.: Л. Гайди. – Кіровоград :  2014 – С. 38-43.
77. Бузько В. Л. Формирование познавательного интереса в процессе реализации допрофильной подготовки при изучении физики в основной школе / В. Л. Бузько, С. П. Величко // Физическое образование: проблемы и перспективы развития : Междунар. научн.-метод. конф., 3-6 март. 2014 г. – Ч. 1. – М., 2014. – С. 9-13.
78. Бузько В. Л. Навчально-дослідницька діяльність учнів на уроках фізики / В. Л. Бузько // Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Київ – Кіровоград – Черкаси, 9-10 квітня 2014. – К., 2014. – С. 34-37.
79. Бузько В. Л. Наступність та принципи історизму фізичної освіти в основній школі / В. Л. Бузько // Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі, присвяченої 100-річчю від дня народження І. В. Попова : матеріали Міжнар. наук-практ. конф., 25-26 квітня 2014. – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 35-36.
80. Бузько В. Л. Дидактичний матеріал для перевірки знань. 7 клас. Посібник для учнів і вчителів. – Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 126, [2] с. – (Серія «Б-ка журн. „Фізика в школах України”», Вип. 4 (124)).
81. Бузько В. Л. Реалізація наступності фізичної освіти в основній школі / В. Л. Бузько // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологчної освіти. – Кіровоград, 2014. – Вип. 5. – Ч. 1. – С. 76-80.
82. Бузько В. Л. Дидактичні засоби реалізації наступності у процесі навчання фізики учнів основної школи / В. Л. Бузько // Засоби і технології сучасного навчального середовища: наук.практ. конф., 23 трав. 2014 р. : тези доп. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2014.  С. 45-47.
83. Бузько В. Л. Моделювання під час вивчення астрономії як засіб формування пізнавальної активності учнів: від природознавства до астрономії / В. Л. Бузько // Міжнар. наук. конф. «Астрономічна школа молодих вчених», Київ – Кіровоград, 29-31 трав. 2014. – Кіровоград, 2014. – С. 11-12.
84. Бузько В. Л. Інтегральна педагогічна технологія на уроках фізики / В. Л. Бузько // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі: Міжнар. наук.-практ. конф., 26-28 червн. 2014. – Херсон, 2014. – с. 160-162.
85. Бузько В. Л. Впровадження навчально-дослідницьких завдань для формування пізнавального інтересу до фізики в учнів основної школи / В. Л. Бузько, С. П. Величко // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологчної освіти. – Кіровоград, 2014. – Вип. 5. – Ч. 3. – С. 132-138.
86. Бузько В. Л. Видатні українські вчені, винахідники,які зробили вагомий внесок у розвиток світової науки (урок-конференція для учнів 10-11 класів) //Україна – єдина країна. Розробки уроків і позакласних заходів для проведення Першого уроку у 2014/2015 навчальному році: [методичний посібник] / укладачі: Ю.В. Міцай, С.М. Пляка, О.П. Третяк, О.В. Ревнивцева. – Кіровоград: ФО-П Александрова М.В., 2014. – 172 с. – 118-128.
87. Бузько В. Л. Наступність у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів початкової та основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бузько Вікторія Леонідівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2014. - 20 с. Перегляд тут.
 88. Бузько В. Л. Елементи дистанційного навчання в курсі фізики основної школи / В. Л. Бузько // Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю: збірник матеріалів міжнародної інтернет-конференції. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014.  С. 81-82. (тези)

89.  Бузько В. Л. Організація навчально-дослідницької діяльності учнів в основній школі як засіб формування пізнавального інтересу до фізики / В. Л. Бузько // Наукові записки Малої академії наук. Серія: Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 5. – С. 127-135.

90. Бузько В.Л. Дистанційна освіта в загальноосвітній школі у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін / В.Л. Бузько, С. П. Величко. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2014. – Вип. 20: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю. – С. 68-70. (стаття) Перегляд тут.
91.  Бузько В. Л. Запровадження інтегральної педагогічної технології як засобу реалізації допрофільної підготовки в загальноосвітній школі / В. Л. Бузько, С. П. Величко // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2014. – Вип. 6. – Ч. 2. – С. 48-54. – (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка). (стаття)
92. Наступність у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів початкової та основної школи : дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Бузько Вікторія Леонідівна. – Кіровоград, 2014. – 198 с.
93. Бузько В. Л. Навчально-дослідницька діяльність учнів у процесі вивчення звукових явищ з урахуванням наступності в загальноосвітній школі / В. Л. Бузько // Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у контексті наступності та перспективності: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 22-23 квіт. 2015 р. : збірник матеріалів. – К, 2015. – С. 33-36. (тези)
94. Бузько В. Л. Технологія проведення бінарних уроків з фізики і біології у загальноосвітній школі / В. Л. Бузько, А. О. Усачова // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2015. – Вип. 7. – Ч. 3. – С. 116-121. – (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка). (стаття)
95. Бузько В. Л. Бінарний урок з фізики і біології за темою «Магнітне поле в природі і техніці» / В. Л. Бузько, А. О. Усачова // Засоби і технології сучасного навчального середовища: міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2015 р. : збірник матеріалів. – Кіровоград, 2015. – С. 98-99. (тези)

96. Бузько В. Л. Елементи дистанційного навчання під час вивчення окремих розділів курсу фізики загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько // Обласна інтернет-конференція «Шляхи ефективного впровадження освітніх технологій у навчальних закладах Кіровоградської області», 04  черв. 2015 р. – Режим доступу: http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog5/title-297.
97. Buzko V. L. IMPLEMENTING BLENDED LEARNING WHILE TEACHING PHYSICS IN SECONDARY SCHOOLS. / Buzko V. L, Velychko S. P. – XI Міжнародна конференція „Стратегія якості у промисловості і освіті” (01 червня– 05 червня 2015 р., Варна, Болгарія): Матеріали. У 2-х томах. Том I. Упорядники: Хохлова Т. С., Хохлов В. О.,  Ступак Ю.О. – Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus. Специальный выпуск. – Дніпропетровськ-Варна, 2015. – 548 с. – С. 179-183.

98. Величко С. П. Бінарний урок з фізики та біології як засіб формування пізнавального інтересу учнів основної школи. / Величко С. П., Бузько В. Л – Збірник наукових праць. Серія : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. LXVI. – С. 116-122. – (Херсонський державний університет). (стаття)
99. Нова програма: 7 клас: Бузько В. Л. Дидактичний матеріал з фізики. 7 клас. І семестр : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. — Х. : Вид. група «Основа», 2015. — 111, [1] с. — (Серія «Б-ка журн. “Фізика в школах України""; Вип. 7 (139)). Скачати тут

100. Нова програма: 7 клас: Бузько В. Л. Уроки фізики. 7 клас. Розділ 1. Розділ 2 (Частина 1). І семестр : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. — Х. : Вид. група «Основа», 2015. — 126, [2] с. — (Серія «Б-ка журн. “Фізика в школах України""; Вип. 8 (140)).

101.  Нова програма: 7 клас: Бузько В. Л. Уроки фізики. 7 клас. Розділ 2 (Частина 2). Розділ 3 (частина 1) : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. - Х. : Вид. група «Основа», 2015. - 125, [3] с. - (Серія «Б-ка журн. «Фізика в школах України»»; Вип. 10 (142)). Скачати тут


102. Бузько В. Л. Програмоване навчання як основа дистанційної освіти у загальноосвітній школі  / В. Л. Бузько, Н. А. Іваницька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 127 (Серія: Педагогічні науки) / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015.  – с. 12-15.
103.Бузько В. Л. Уроки фізики. 7 клас : [посібник для студентів фізико-математичного факультету вищих педагогічних навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко, Е. П. Сірик. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2015. – 212 с.

104. Нова програма: 7 клас: Бузько В. Л. Уроки фізики. 7 клас. Розділ III (Частина 2). Розділ IV : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. - Х. : Вид. група «Основа», 2015. - 125, [3] с. - (Серія «Б-ка журн. «Фізика в школах України»»; Вип. 11 (143)).

105.  Нова програма: 7 клас: Бузько В. Л. Дидактичний матеріал з фізики. 7 клас. IІ семестр : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. — Х. : Вид. група «Основа», 2015. —  93, [3] с. — (Серія «Б-ка журн. “Фізика в школах України""; Вип. 9 (141)). Скачати тут

106.  Нова програма: 8 клас: Бузько В. Л. Дидактичний матеріал з фізики. Теплові явища. 8 клас : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. — Х. : Вид. група «Основа», 2016. —  78, [2] с. — (Серія «Б-ка журн. “Фізика в школах України""; Вип. 1 (145)).

107. Бузько В. Л. Наступність в реалізації навчально-дослідницької діяльності учнів у процесі вивчення фізики в загальноосвітній школі / В. Л. Бузько // Педагогічний вісник. — 2015. — №4(36) — 176 с. (С.47-51)
108. Бузько В. Л. Дидактичний матеріал з фізики. 8 клас. Частина I : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. — Х. : Вид. група «Основа», 2016. —  109, [3] с. — (Серія «Б-ка журн. “Фізика в школах України""; Вип. 3 (147)).

109. Бузько В. Л. Дидактичний матеріал з фізики. 8 клас. Частина II : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. — Х. : Вид. група «Основа», 2016. —  93, [3] с. — (Серія «Б-ка журн. “Фізика в школах України""; Вип. 4 (148)).

110. Бузько В. Л. Навчальне середовище з фізики для активізації пізнавальної діяльності учнів основної школи / В. Л. Бузько, С. П. Величко // Засоби і технології сучасного навчального середовища: міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав. 2016 р. : збірник матеріалів. – Кіровоград, 2016. – С. 73-75. (тези)
111. Бузько В. Л. Активізація пізнавальної діяльності учнів під час проведення веб-квесту у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько // Обласна інтернет-конференція «Шляхи ефективного впровадження освітніх технологій у навчальних закладах», 06-08  черв. 2015 р. – Режим доступу: http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog12/title-479.
112. Бузько В.Л. Змішане навчання у процесі вивчення фізики в загальноосвітній школі як засіб формування пізнавального інтересу учнів [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько // Нові інформаційні технології в освіті для всіх «ITEA-2015»,Десята Міжнародна конференція, 27 листопада 2015 р., ч.1. – с. 44-50. - Режим доступу: https://issuu.com/iteaconf/docs/1_itea_2014_ua.
113.  Бузько В. Л. Освітній веб-квест як засіб реалізації інтеграції природничих знань у процесі вивчення курсу фізики в загальноосвітній школі. /В. Л. Бузько// Математика. Інформаційні технології. Освіта. міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 черв. 2016 р. : збірник матеріалів. – Луцьк-Світязь, 2016. – С. 120-124.
114. Бузько В. Л. Уроки фізики. 8 клас. Розділ 1. Теплові явища: [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. — Х. : Вид. група «Основа», 2016. — 125, [3] с. — (Серія «Б-ка журн. «Фізика в школах України»»; Вип. 09 (153)).

115. Бузько В. Л. Реалізація STEM-освіти у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі / В. Л. Бузько // STEM-освіта – проблеми та перспективи:  міжнар. наук.-практ. семінар., 28-29 жовтня 2016 р. : збірник матеріалів. – Кропивницький : КЛА НАУ, 2016. – С. 5-8.
116. Бузько В. Л. Дистанційні курси як інструментарій сучасного вчителя [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько // Обласна науково-практична Інтернет-конференція (ХIІ Хмурівські читання) з проблеми «Технологія фахової майстерності: сучасний інструментарій вчителя», «Шляхи ефективного впровадження освітніх технологій у навчальних закладах», 17-21 жовт. 2016 р. – Режим доступу:http://timso.koippo.kr.ua/hmura12/2016/10/15/dystantsijni-kursy-yak-instrumentarij-suchasnoho-vchytelya/.
117. Бузько В. Л. Концепція комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання фізики в загальноосвітньому навчальному закладі /В. Л. Бузько // Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2016. – с. 168.  – С. 49-50. 
118. Бузько В. Л. Уроки фізики. 8 клас. Розділ 2. Електричні явища: [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. — Х. : Вид. група «Основа», 2016. — 125, [3] с. — (Серія «Б-ка журн. «Фізика в школах України»»; Вип. 10 (154)).


119.Бузько В. Л. Реалізація наступності фізичної освіти в загальноосвітній школі у процесі вивчення теми «Наноматеріали» /В. Л. Бузько // Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали I Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Суми, 23 листопада 2016 р. / за ред.. О. М. Завражної – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.16-19.
120.Бузько В.Л. Змішане навчання фізики в загальноосвітній школі в умовах компютерно-орієнтованого середовища навчання  / В.Л. Бузько // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2016. – Вип. 22: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців  фізико-технологічних спеціальностей. – С. 72-74.
121.Бузько В. Л. Можливості використання QR-кодів у навчанні фізики / В. Л. Бузько, Ю. В. Єчкало // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2016. – Вип. 10. – Ч. 1. – С. 112-118. – (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка)
122.Бузько В. Л. Уроки фізики. 8 клас : [посіб. для студ. фіз-мат. Фак-тів вищих пед. Навч. закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко, Е. П. Сірик, Д. В. Соменко. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2016. – 224 с.

 

123. Бузько В.Л. Гейміфікація як засіб формування пізнавального інтересу у навчанні фізики. /В. Л. Бузько, Ю. В. Єчкало. // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – с.171-175.
124. Бузько В. Л. Упровадження елементів біоніки як напрямку STEM освіти у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі / В. Л. Бузько // Засоби і технології сучасного навчального середовища: міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 трав. 2017 р. : збірник матеріалів. – Кропивницький, 2017. – С. 5-7. (тези)
125. Бузько В. Л. Уроки фізики. 9 клас. I семестр, Магнітні явища : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. – Х. : Вид. група «Основа», 2017. – 104, [8] с. –  (Серія «Б-ка журн. «Фізика в школах України»»; Вип. 9 (165)).
126. Бузько В. Л. Уроки фізики. 9 клас. I семестр, Світлові явища : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко.[3-тє вид., доповнене] – Х. : Вид. група «Основа», 2017. – 109, [3] с. –  (Серія «Б-ка журн. «Фізика в школах України»»; Вип. 10 (166)).
127. Бузько В. Л. Уроки фізики. 9 клас. I семестр, Механічні та електромагнітні явища : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. – Х. : Вид. група «Основа», 2017. – 125, [3] с. –  (Серія «Б-ка журн. «Фізика в школах України»»; Вип. 11 (167)).
128. Бузько В. Л. Дидактичний матеріал з фізики. 9 клас. I семестр : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко.[3-тє вид., доповнене] – Х. : Вид. група «Основа», 2017. – 127, [1] с. – (Серія «Б-ка журн. «Фізика в школах України»»; Вип. 7 (163)).
129. Бузько В. Л. Дидактичний матеріал з фізики. 9 клас. II семестр : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко.[3-тє вид., доповнене] – Х. : Вид. група «Основа», 2017. – 107, [5] с. – (Серія «Б-ка журн. «Фізика в школах України»»; Вип. 8 (164)).
130. Viktoriia Buzko. Implementation of binary lessons as a STEM-education in the process of education in a secondary school / Viktoriia Buzko, Alla Bonk // STEM-освіта – проблеми та перспективи:  II Міжнар. наук.-практ. семінар., 25-26 жовтня 2017 р. : збірник матеріалів. – Кропивницький : КЛА НАУ, 2017. с. 19-21.
131. Бузько В. Л. Уроки фізики. 9 клас. II семестр, Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики  : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко.[3-тє вид., доповнене] – Х. : Вид. група «Основа», 2017. – 96 с. – (Серія «Б-ка журн. «Фізика в школах України»»; Вип. 12 (168)).
132. Бузько В. Л. Уроки фізики. 7 клас (за новими програмами): [посібник для студентів фізико-математичного факультету вищих педагогічних навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко, Е. П. Сірик. [2-е вид., доповнене]– Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2018. – 212 с.
133. Бузько В. Л. Уроки фізики. 8 клас : [посіб. для студ. фіз-мат. фак-тів вищих пед. навч. закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко, Е. П. Сірик, Д. В. Соменко.[2-е вид., виправлене] – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2018. – 224 с.
134. Бузько В. Л. Уроки фізики. 9 клас : [посіб. для студ. фіз-мат. фак-тів вищих пед. навч. закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко, Е. П. Сірик. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. – 352 с.

135. Бузько Вікторія. Експериментальні задачі у процесі проведення бінарних уроків для реалізації STEM-освіти у навчанні фізики / Вікторія Бузько // Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін: I Міжнар. наук.-практ. конференція, 16-17 травня 2018 р. : збірник матеріалів. – Кропивницький : Льотна академія НАУ, 2018. с. 18-20.
136. В. Л. Бузько. Проектна діяльність як засіб реалізації STEM-освіти у навчанні фізики. /В. Л. Бузько. // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. –с. 216-220.
137. Бузько В. Л. Експериментально-дослідницька діяльність учнів на уроках фізики з використанням середовища програмування Lazarus / В. Л. Бузько, С.Мірошниченко // Засоби і технології сучасного навчального середовища: міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 трав. 2018 р. : збірник матеріалів. – Кропивницький, 2018. – С. 70-72.
138.  Бузько В. Л. Уроки фізики. 9 клас. II семестр, Рух і взаємодія : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко.[3-тє вид., доповнене] – Х. : Вид. група «Основа», 2018. – 125[3] с. – (Серія «Б-ка журн. «Фізика в школах України»»; Вип. 6 (174)).
139.   Бузько В. Л. Уроки фізики. 9 клас. II семестр, Закони збереження. Фізика та екологія : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко.[3-тє вид., доповнене] – Х. : Вид. група «Основа», 2018. – 95[1] с. – (Серія «Б-ка журн. «Фізика в школах України»»; Вип. 7 (175)).
140. Бузько В. Л. Фізика. 10 клас. Рівень стандарту / В. Л. Бузько./ Науково-методичний журнал «Фізика в школах України», №13-14 (353-354) липень 2018 р. - с.47-52.
141. Бузько В. Л. Інтеграція знань з фізики та математики під час проектної діяльності учнів в загальноосвітній школі [Електронний ресурс] / В.Л. Бузько, І.А. Іванець // Обласна науково-практична інтернет-конференція (ХІV Хмурівські читання) з проблеми «Технологія фахової майстерності: організація дистанційного навчання», 22-26 жовтня 2018 року. – Режим доступу: http://timso.koippo.kr.ua/hmura14/buzko-viktoriya-leonidivna-ivanets-iryna-anatolijivna-intehratsiya-znan-z-fizyky-ta-matematyky-pid-chas-proektnoji-diyalnosti-uchniv-v-zahalnoosvitnij-shkoli/.
142. Бузько В. Л. Елементи доповненої реальності при вивченні астрономії як засіб реалізації STEM-освіти / В. Л. Бузько, Ю. В. Єчкало // STEM-освіта – проблеми та перспективи:  міжнар. наук.-практ. семінар., 24-25 жовтня 2018 р. : збірник матеріалів. – Кропивницький : ЛА НАУ, 2018. – С. 13-16.